ติดต่อเรา

งานนิติการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕๖-๗๑๗๑๐๐

โทรสาร : ๐๕๖-๗๑๗๑๑๐