งานนิติการ เป็นส่วนราชการภายในของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม สัญญา ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย ดำเนินคดีต่างๆ ให้คำปรึกษาในปัญหาข้อกฎมาย ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และยังคงรับผิดชอบงานเกี่ยวกับวินัยราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการพัฒนาวินัยและการจัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อีกด้วย

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

                  งานนิติการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่   การจัดทำนิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุหรือนิติกรรมสัญญาอื่น ที่มีผลผูกพันมหาลัยวิทยาลัย งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งานติดตามหนี้ งานคดีความต่างๆ งานบังคับคดี งานร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย งานสอบสวน และดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  ร้องทุกข์ งานสอบข้อเท็จจริงกรณีต่างๆ และงานสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการ วินิจฉัย      สั่งการ ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิติการ

                  1) การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย

                      1.1) งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่บุคคลและส่วนราชการ

                      1.2) งานวินิจฉัย ตีความทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่บุคคลและส่วนราชการ

                      1.3) งานวิเคราะห์ และเสนอความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่บุคคลและส่วนราชการ

                  2) งานนิติกรรมและสัญญา

                      2.1) รับผิดชอบการพิจารณาร่างนิติกรรม สัญญาต่างๆ

                      2.2) วิเคราะห์และตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

                      2.3) ให้ความเห็นทางกฎหมายในทางบริหารสัญญาที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา รวมถึงการดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในกรณีที่มีปัญหาในข้อกฎหมาย

                  3) งานคดีและวินัย

                      งานนิติการมีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่