ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2548

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2548.pdf)law26 108 kB